1)
***8220; Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki:
- Biraz dursan a Ferhunde! Senin hizmetine mükafat zamanı geldi.
O zaman efendi çekmecenin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıdı çekti, düşüne düşüne , uzun uzun yazdı, tekrar okudu...***8221;
Yukarıdaki öykünün anlatım biçimi hangisidir?

A) Kahraman anlatıcı bakış açısı
B) Gözlemci anlatıcı bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Düz anlatım bakış açısı
E) Betimleyici anlatım


2)
Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral B) Lirik C) Didaktik D) Epik E) Dramatik
3)
Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe:
"Bana dokunma!" diye bağırdı.
Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih B) Tezat
C) İstiare D) Kinaye
E) İntak

4) Aşağıdakilerden hangisi (konularına göre) Koşmanın türleri arasında yer almaz?
A)Güzelleme B)Ağıt C)Taşlama D)Koçaklama E)Mersiye


5) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
a) Kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı bölüme ***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;. denir.
b) Kasidelerde şairin mahlasının bulunduğu beyite ***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;.. ***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;.. denir.
c) Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahip olan gazele ***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;***8230;. gazel denir.
6) Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
B) Asıl kişiler Pişekar ve Kavuklu ***8217;dur.
C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
E) Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır..
7) Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar
Başında yükselir yalçın kayalar
B) Kış geldi dağları duman bürüdü
Milletin gözünü al kan bürüdü
C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
D) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
E) Gitmiş kaybolmuş uzakta
Rüya sona ermeden şafakta

8) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir?
A) göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları


9) Ders verirken gözlerim gayriihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.***8221;
Çalıkuşu***8221; adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?
A) İlahi bakış açısı B) Gözleyici bakış açısı
C) Kamera bakış açısı D) Kahraman Bakış açısı
E) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

10) - Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?
A) Kişi B) Yer (mekân)
C) Ana düşünce D)Zaman
E) Olay